PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se týká webových stránek následujících společností v rámci Dossche Group:

Webové stránky http://dosschemills.com/nl nabízí:

 

Dossche Mills NV

Clemence Dosschestraat 1

9800 Deinze

Belgie

VAT BE-0400.771.039

 

E-mail: info@dosschemills.com

Telefon: +32 9 381 44 44

 

Webové stránky www.gourmandpastries.com nabízí:

 

Gourmand S.A.

Drève Gustave Fache 6

7700 Mouscron

Belgie

VAT-BE 0425.877.807

 

E-mail: info@gourmandpastries.com

Telefon: 056 85 90 90

 

Webové stránky www.flinn.be nabízí:

 

Flinn NV

Clemence Dosschestraat 1

9800 Deinze

Belgie

VAT-BE 0639.824.173

 

E-mail: info@flinn.be

Telefon: 09 381 54 10

 

 

Pokud byste měl/a nějaké dotazy ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Garantujeme rychlou odpověď! Veškeré dotazy související s ochranou osobních údajů na webových stránkách Flinn NV & Dossche Mills NV prosím adresujte na privacy@dosschegroup.com. Veškeré dotazy související s ochranou osobních údajů na webových stránkách Gourmand S.A. prosím adresujte na privacy@gourmand.eu

 

 

 

 1. Proč toto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Jakákoli osoba, která navštíví naše webové stránky (dále jen „Uživatel“) poskytuje určité osobní údaje. Tyto osobní údaje obsahují informace, které nám umožňují identifikovat vás jako fyzickou osobu, bez ohledu na to, zda vás jako fyzickou osobu identifikujeme. Jakmile bude možné vytvořit přímý nebo nepřímý odkaz mezi jedním nebo více údaji a vámi coby fyzickou osobou, jste identifikovatelný/identifikovatelná.

Vaše osobní údaje se využívají a zpracovávají pouze podle Zákona o ochraně osobních údajů, Nařízení a ostatních relevantních legislativních ustanovení. Jakýkoliv odkaz na „Zákon o ochraně osobních údajů“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů bude odkazem na zákon ze dne 8. prosince 1992 týkající se ochrany vašich osobních údajů při zpracování osobních údajů. Jakékoliv odkazy na Nařízení jsou odkazem na Nařízení ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (angl. zkr. GDPR).

Prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů bude jakýkoliv Uživatel našich webových stránek informován o možném zpracování jeho osobních údajů skupinou Dossche Group. Dossche Group je oprávněna kdykoliv modifikovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakákoliv podstatná změna bude oznámena Uživateli. Doporučujeme Uživateli, aby pravidelně kontroloval obsah tohoto dokumentu.

 

 

 1. Kdo zpracovává osobní údaje?

 

2.1. Subjekt odpovídající za zpracování

Dossche Group bude subjektem odpovídajícím za zpracování a bude určovat buď výhradně nebo ve spolupráci s ostatními, která osobní data se budou shromažďovat. Kromě toho stanoví účel a způsob zpracování osobních údajů.

2.2. Zpracovatel(é)

Dossche Group má právo požádat o spolupráci zpracovatele dat. Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba zpracovávající osobní údaje na žádost nebo jménem subjektu odpovědného za zpracování. Zpracovatel bude garantovat bezpečnost a důvěrnost těchto dat. Zpracovatel bude kdykoliv působit v souladu s instrukcemi vydanými subjektem zodpovědným za zpracování.

Dossche Group vyzve ke spolupráci následující kategorie « zpracovatelů »:

 • Společnosti zabývající se vývojem webových stránek (DM&S);
 • Marketingové společnosti (Studio Engarde a Creatief pro Gourmand);
 • Hostingové společnosti.

 

 1. Na jakém právním základě probíhá zpracování mých osobních údajů?

V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením se zpracovávají osobní údaje na bázi následujících právních podkladů:

 • Na základě výkonu smlouvy uzavřené s Uživatelem nebo na základě kroků předcházejících smlouvě a provedených na jeho žádost; nebo
 • Na základě souladu s právními nebo regulatorními předpisy souvisejícími s řízením smluvního vztahu;
 • Na základě našeho legitimního zájmu při odesílání informací a newsletterů našim zákazníkům;
 • Na základě vašeho explicitního souhlasu se zasíláním reklamních nabídek (přímý marketing).
 1. Které osobní údaje se budou zpracovávat?

Cílem Dossche Group je sběr a zpracování osobních údajů, které jsou relevantní výhradně pro účely, kvůli nimž se zpracovávají:

 • Údaje osobní identifikace (jméno, křestní jméno, jméno a informace o vaší společnosti);
 • Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mailová adresa);
 • Záznamy o adrese
 • Údaje týkající se elektronické identifikace (IP-adresa, lokační cookies, typ prohlížeče, operační systém);
 • Různé: resumé, motivační dopisy

Tato data se shromažďují, když používáte náš kontaktní formulář nebo když navštívíte naše webové stránky. Ostatní osobní údaje se mohou shromažďovat později, například údaje požadované pro poprodejní servis Množství shromažďovaných dat závisí na tom, jak využíváte webové stránky a její funkce.

Kromě toho používáme cookies, abychom rozpoznali uživatele, nabídli používání stránek s přihlédnutím k individuálním preferencím, zapamatovali si technické volby (například jazyk) a zjistili a opravili veškeré chyby webových stránek.  Pro více informací o používání cookies se prosím podívejte na naši Správu cookies.

 1. Za jakým účelem se používají mé osobní údaje

Dossche Group shromažďuje vaše osobní údaje, abychom mohli nabízet bezpečné, optimální používání našich webových stránek s přihlédnutím k vašim osobním preferencím. Shromažďování osobních údajů se dále rozšiřuje podle zvýšeného používání platformy na straně Uživatele a dalších (internetových) služeb. Dossche Group má právo pozastavit nebo zrušit operace     pokud by se ukázalo, že data chybí, jsou nesprávná nebo neúplná.

Zpracování dat má zásadní význam pro garantování provozních aktivit platformy a souvisejících služeb. Zpracování se provádí výhradně za níže definovaným účelem.

 • Management týkající se zákazníků: administrativa zákazníků, podpora, objednávky a odesílání newsletterů.
 • Ochrana proti zneužití a útokům.
 • Individuálně nastavený marketing, reklama a newsletter, pokud jste udělili výslovný souhlas s přijímáním těchto zpráv, přičemž svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Nastavení uživatelského účtu na webových stránkách www.dosschemills.com
 • Předávání resumé a motivačních dopisů během procesů výběru pracovníků

Osobní údaje vždy sděluje sám Uživatel skupině Dossche Group, a proto má do určité míry nad těmito daty kontrolu. Pokud by byla data neúplná nebo evidentně nesprávná, Dossche Group má právo dočasně nebo trvale oddálit určité očekávané akce.

 1. Kdo přijímá vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně pro interní využití v rámci Dossche Group. Vaše osobní údaje se nebudou prodávat, přenášet ani sdělovat třetím stranám jiným než našim partnerům, jedinou výjimkou bude situace, kdy byl udělen výslovný souhlas.

 1. Jak dlouho shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše záznamy se budou shromažďovat tak dlouho, jak to bude nezbytně nutné pro splnění předem stanovených účelů v souladu s článkem 5.
Tyto záznamy budou odstraněny z databáze, jakmile již nebudou požadovány za tímto účelem, nebo pokud Uživatel v souladu se zákonem legitimně požádá  od odstranění svých osobních údajů.

 1. Jaká jsou vaše práva?

 

 1. Garantujeme legitimní a bezpečné zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje se vždy zpracovávají pro zákonné účely, jak je vysvětleno v článku 5. Tyto údaje se shromažďují a zpracovávají vhodným, relevantním a přiměřeným způsobem a budou se uchovávat jen tak dlouho, jak je požadováno pro splnění předem stanovených účelů.

 1. Právo přístupu

Při prokazování své identity máte právo shromažďovat informace týkající se zpracování svých údajů. V tomto smyslu máte právo získat přístup k účelům zpracování, kategoriím osobních údajů, kategoriím příjemců, jimž se zasílají údaje, kritériím pro stanovení období uchování dat a právům, která můžete uplatňovat v souvislosti se svými údaji.

 1. Právo na opravení vašich osobních údajů

Je možné opravit nepřesné nebo neúplné údaje. Je odpovědností Uživatele, aby provedl nutné úpravy svého „Uživatelského profilu“. Kdykoliv máte možnost adresovat svou žádost o úpravu našich služeb.

 1. Právo vymazat své osobní údaje

Zároveň máte právo vymazat své osobní údaje v následujících případech:

 • Vaše osobní data již nejsou požadována za výše uvedeným účelem;
 • Odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých údajů a přestane existovat právní základ pro zpracování vašich údajů;
 • Podal/a jste legitimní stížnost proti zpracování svých osobních údajů;
 • Vaše údaje jsou zpracovány nelegitimním způsobem;
 • Vaše údaje se musí odstranit na základě zákonné povinnosti.

Odstranění osobních údajů je do značné míry viditelným aspektem. Je možné, že odstraněná data se dočasně uloží.

 1. Právo na omezení zpracování

V některých případech máte právo požádat o omezení při zpracování svých osobních údajů.  Toto rozhodně platí v případě vedení soudního sporu ohledně přesnosti údajů, nebo v případě, kdy jsou data požadována kvůli soudnímu řízení nebo během doby požadované ze strany Dossche Group pro stanovení toho, zda jste ze zákona oprávněni vykonat své právo na odstranění.

 1. Právo vznést námitku

Kdykoliv máte právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů za účelem „přímého marketingu“, za účelem profilování nebo účely v souvislosti s legitimními zájmy subjektu zodpovědného za zpracování údajů. Dossche Group přestane zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebude možné prokázat, že existují naléhavé zákonné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, která budou mít přednost před vaším právem vznést námitku.

 1. Právo na převoditelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje dodaná do Dossche Group ve strukturované, běžné a strojově čitelné podobě. Dále máte právo převést tyto osobní údaje na jiný subjekt zodpovědný za zpracování údajů, pokud to nebude technicky nemožné.

 1. Právo odvolat svůj souhlas

Máte kdykoliv právo odvolat svůj souhlas, například tehdy, pokud jste jej udělil/a za účelem marketingu.

 1. Jak můžete vykonat svá práva?

Pokud si přejete vykonat svá práva, můžete poslat písemnou žádost společně s dokladem totožnosti doporučenou poštou na adresu Dossche Group, Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze nebo e-mailem na adresu privacy@dosschegroup.com (Flinn & Dossche Mills websites) nebo Gourmand S.A., Drève Gustave Fache 6

7700 Mouscron nebo e-mailem na adresu privacy@gourmand.eu (webové stránky Gourmand)

 Odpovíme vám co možná nejdříve, nejpozději během jednoho (1) měsíce po přijetí vaší žádosti. 

 1. Možnost podat stížnost

V případě nesouhlasu se zpracováním vašich osobních údajů společností Dossche Group máte právo podat stížnost u odpovědných orgánů (pro Belgii: https://www.privacycommission.be/).

 

© 2018 deJuristen ICT-rights & intellectual property (http://www.ictrecht.be).  Ze zákona lze uplatnit autorská práva na informace, které implikují, že informace se nesmí reprodukovat nebo sdělovat bez předchozího souhlasu a písemného souhlasu deJuristen (contact@dejuristen.be). V souvislosti s tím zůstávají v platnosti veškerá odpovídající práva duševního vlastnictví.