OPĆI UVJETI POSLOVANJA GOURMAND ADRIA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

1.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na sve poslovne odnose između GOURMAND ADRIA-e i njezinih kupaca.

1.2. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio svakog ugovora između društva GOURMAND ADRIA i kupca, osim ako nije drugačije određeno posebnim ugovorom.

1.3.  Ako nije sklopljen poseban ugovor između društva GOURMAND ADRIA i kupca, ovi Opći uvjeti u cijelosti se primjenjuju na konkretan odnos.

1.4. U slučaju da su neke od odredaba ovih Općih uvjeta nevažeće ili su postale nevažeće, primjenjuje se izravno zakonska odredba kojom se postiže najbliža predviđena ekonomska svrha, a nevaljanost pojedine odredbe ne utječe na valjanost ovih Uvjeta u cjelini odnosno ugovora  sklopljenog s kupcima.

II NARUČIVANJE

Članak 2.

2.1. Kupac naručuje robu pisanim nalogom na temelju objavljenih kataloga i brošura GOURMAND ADRIA ili na temelju pisanog odgovora društva GOURMAND ADRIA u vezi s upitom kupca za svaku vrstu proizvoda.

2.2. Nalog mora jasno i nedvosmisleno sadržavati najmanje: naziv, adresu i sjedište kupca, vrstu i količinu robe prema kataloškom nazivu i / ili kataloškom broju svakog proizvoda te potpis kupca.

2.3 Kupac može otkazati narudžbu u roku od 24 sata nakon što je GOURMAND ADRIA zaprimio narudžbu, osim ukoliko je GOURMAND ADRIA  već potvrdio narudžbu Kupca u pisanom obliku.

2.4. Otkazivanje narudžbe suprotno odredbi iz članka 2.3. nije valjano  i Kupac je dužan preuzeti i platiti robu.

2.5. Ako Kupac iz opravdanog razloga otkaže dio narudžbe ili cijelu narudžbu, GOURMAND ADRIA ima pravo na naknadu od najmanje 25% vrijednosti otkazane narudžbe. GOURMAND ADRIA također ima pravo i na naknadu štete.

2.6. GOURMAND ADRIA može s pojedinim kupcem potpisati poseban ugovor za jednu ili više narudžbi.

2.7. Ako GOURMAND ADRIA ne raspolaže određenom vrstom i / ili količinom robe iz narudžbe kupca, obavijestit će tog kupca u roku od 5 radnih dana.

III. DOSTAVA ROBE

Članak 3.

3.1. Rokovi isporuke Kupac i GOURMAND ADRIA dogovaraju međusobno za svaku narudžbu posebno.

3.2. Nakon prihvaćanja narudžbe od strane GOURMAND ADRIA, roba će biti isporučena tek nakon potpune uplate cijene, osim ako nije drugačije dogovoreno s kupcem.

3.3. Količina isporučene robe može varirati za plus / minus 5% bez ikakve odgovornosti GOURMAND ADRIA za naknadu štete/ugovornu kaznu zbog odstupanja od naručene i isporučene količine.

3.4. U slučaju da se isporučena roba razlikuje od narudžbe u skladu s točkom 3.3. cijena će se proporcionalno korigirati.

3.5. Isporuka robe obavlja se u skladištu GOURMAND ADRIA, ako nije drugačije dogovoreno.

3.6.  Rizik od slučajne propasti stvari ili oštećenja snosi Kupac od trenutka kad je osobno preuzeo robu,  prijevoznika Kupca ili osobe koju je Kupac ovlastio da mu organizira prijevoz.

3.7. Ako Kupac ne preuzme robu u dogovoreno vrijeme, GOURMAND ADRIA zadržava pravo naplate troškova od Kupca za skladištenje robe u iznosu od 0,65 Eur po po danu i paleti.

3.8 U slučaju da robu dostavlja GOURMAND ADRIA, Kupac je dužan poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se roba može dostaviti na dogovoreno mjesto isporuke. Te mjere, između ostalog, odnose se na dostupnost lokacije, dostupnost osoblja itd. Kupac će biti odgovoran GOURMAND ADRIA-i za svaku štetu nastalu uslijed nepoštivanja ove odgovornosti.

IV CIJENA

Članak 4.

4.1 Cjenik proizvoda može biti objavljen u katalozima, brošurama GOURMAND ADRIA ili dostavljen izravno kupcu na njegov zahtjev.

4.2. GOURMAND ADRIA ima pravo na jednostranu promjenu cijene u slučaju promjene tečaja EUR / HRK, kao i promjene ulaznih cijena GORUMAND ADRIA-e (cijene sirovina, električne energije i drugih energenata, prijevoz i sl.). u slučaju promjene tečaja ili pojedinačne ulazne cijene u strukturi proizvoda za više od 5%.

4.3. GOURMAND ADRIA obvezno je pisanim putem obavijestiti Kupca o promjeni cijene i datuma, primjene nove cijene, pri čemu se izmijenjena cijena može primijeniti i na već potvrđene narudžbe.

4.4. Sve cijene su FCO GOURMAND ADRIA skladište.

V PLAĆANJE

Članak 5

5.1. U slučaju da Kupac ne plati kupoprodajnu  cijenu unaprijed u cijelosti sukladno članku 3.2., robu će platiti na način naveden u računu s navedenim datumom dospijeća i načina plaćanja ili na način posebnim ugovoren s GOURMAND ADRIA.

5.2 Za sva zakašnjela plaćanja, GOURMAND ADRIA ima pravo naplatiti zakonsku zateznu kamatu kao i jednokratnu naknadu na zakašnjela plaćanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju.

5.3 U slučaju zakašnjenja u plaćanju, GOURMAND ADRIA ima pravo otkazati isporuku neisporučene robe i raskinuti kupoprodajni ugovor.

5.4. U slučaju nepodmirenog, ali dospjelog duga, GOURMAND ADRIA ima založno pravo nad robom koju Kupac nije preuzeo.

5.5. GOURMAND ADRIA može zatražiti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja prije isporuke.

VI REKLAMACIJE

Članak 6

6.1. Reklamacije na vidljive nedostatke robe vrijede samo ako (i) kupac u pisanom obliku obavijesti GOURMAND ADRIA odmah nakon izvršene isporuke robe (u svakom slučaju u roku od 24 sata), i (ii) ako sporna predmetna roba ostane neprerađena i još uvijek dostupna za kontrolu od strane GOURMAND ADRIA. Svi vidljivi nedostaci o kojima Kupac ne obavijesti GOURMAND ADRIA u pisanom obliku u gore navedenom roku, smatrat će se da su prihvaćeni od strane Kupca.

6.2. Prigovori koji se odnose na skrivene nedostatke valjani su samo ako Kupac pisanim putem o njima obavijesti GOURMAND ADRIA, s potrebnim popratnim dokumentima, u roku od tri dana od (i) otkrivanja nedostatka  ili (ii) za koje se razumno moglo očekivati ​​da bi bili otkriveni, a pod uvjetom da je  i dalje moguć pregled robe od strane GOURMAND ADRIA.

6.3. Ako je reklamacija podnesena u skladu s člankom 6.1 ili člankom 6.2, GOURMAND ADRIA će, u skladu sa svojim internim postupkom, pregledati popratnu dokumentaciju od Kupca i odmah obavijestiti Kupca o daljnjem postupku načina rješavanja. Ukoliko se pregledom utvrdi da roba ima nedostatke odnosno da nije ispravna, takva će se roba zamijeniti.

6.4. Ako GOURMAND ADRIA utvrdi da je reklamacija Kupca opravdana, može zamijeniti takvu robu ili odobriti Kupcu odgovarajuće sniženje takve robe. Vrijednost robe koja se zamjenjuje odnosno za koju se izdaje odobrenje utvrđuje se u iznosu bez PDV-a. Kupac nema pravo na otkazivanje odnosno raskid ugovora zbog nedostataka robe, ukoliko je GOURMAND ADRIA uvažio reklamaciju i postupio u skladu s člankom 6.3. (u cijelosti ili djelomično).

6.5. Jamstvo GOURMAND ADRIA odnosi se samo na Kupca osobno i izravno. U slučaju kada Kupac prodaje robu dalje trećim osobama, te treće osobe ne mogu tražiti ostvarenje jamstva izravno od GOURMAND ADRIA.

VII. ODGOVORNOST

Članak 7.

7.1. Odgovornost  GOURMAND ADRIA-e  ograničena je maksimalno do ukupne vrijednosti robe (bez PDV-a) iz koje ta odgovornost proizlazi. Ovo ograničenje odgovornosti primjenjuje se bez obzira na to je li postupanje ili propust učinio GOURMAND ADRIA ili njegov zastupnik, bez obzira na pravila o odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ugovornu odgovornost, deliktnu odgovornost, odgovornost bez obzira na krivnju, odgovornost za proizvod, odgovornost za skrivene nedostatke, kao i u slučaju grubog nemara GOURMAND ADRIA-e kao i u slučaju grubog nemara i namjere u postupcima njegovog zastupnika.

7.2. Ni u kojem slučaju GOURMAND ADRIA neće biti odgovoran za gubitak dobiti, pada prometa, gubitak kupaca, gubitak narudžbi ili prihoda, gubitak goodwilla, financijski gubitak ili bilo koji drugi gubitak.

VIII VIŠA SILA

Članak 8.

8.1. U slučaju više sile, stranke će biti oslobođene od bilo kakvog kašnjenja u izvršavanju ili zbog neispunjavanja bilo kojeg od uvjeta i uvjeta iz Sporazuma prouzročenih bilo kakvim događajem više sile.

8.2. Pod višom silom smatraju se štrajkovi, požar, poplava, potres, rat (bez obzira da li je objavljen  ili ne) ili druga nesreća ili kriza uključujući teroristički akt ili djela koja zabranjuju ili ograničavaju uvoz ili izvoz odnosno protok robe, kao i sva ostala trgovinska ograničenja na robu koja utječu na ugovorne strane.

8.3. Strana koja poziva na višu silu odmah će obavijestiti drugu stranku o nastanku ili prekidu više sile. Obavijest mora biti u pisanom obliku.

8.4. Stranka koja poziva na višu silu dužna je dostaviti dokaze o višoj sili na zahtjev druge stranke.

8.5. U slučaju više sile, vrijeme isporuke robe produljuje se za razdoblje trajanja okolnosti koje se smatraju višom silom. U slučaju da viša sila traje duže od mjesec dana, stranke mogu raskinuti ugovor.

IX. MJERODAVNO PRAVO I

NADLEŽNOST SUDA

Članak 9

9.1. Ovi Uvjeti i sve obveze i prava koja iz njih proizlaze regulirani su zakonima Republike Hrvatske, osobito Zakonom o obveznim odnosima.

9.2. U slučaju spora koji proizađu između ugovornih strana temeljem ovih Općih uvjeta nadležan je sud u Zagrebu.