ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onder de huidige algemene verkoopsvoorwaarden worden verstaan onder de « Verkoper » Gourmand SA /NV of een tussenpersoon die Gourmand SA/NV gemachtigd heeft of alle andere derde voor wie Gourmand SA/NV een contractuele prestatie uitvoert.

Onder “Goederen” wordt verstaan alle goederen die het onderwerp uitmaken van een factuur. Onder “Aankoper” wordt verstaan de persoon, de onderneming of de maatschappij, die een bestelling plaatst bij de “Verkoper” of waarvan de factuur aanduidt dat hij verantwoordelijk is voor de betaling van de goederen.

1. Alle geplaatste bestellingen zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de Verkoper, die niet gewijzigd kunnen worden door de algemene aankoopvoorwaarden van de aankoper. De verkoper is niet door willekeurig toevoeging of wijziging van deze algemene voorwaarden gebonden behalve als ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.

2. De offertes van de verkoper zijn altijd vrijblijvend.

De bestelling is slechts aanvaard wanneer ze schriftelijk bevestigd is door de Verkoper (of met behulp van een factuur voor de bestelde goederen of met alle andere geschriften).

Ook de doorgegeven bestellingen bij de vertegenwoordigers van de Verkoper zijn alleen maar dwingend voor de Verkoper na schriftelijke bevestiging van deze laatste.

De volledige of gedeeltelijke annulatie van de doorgegeven bestellingen bij de Verkoper kan alleen maar gebeuren met schriftelijke instemming van de Verkoper.

De aanvragen betreffende de annulatie van de bestellingen worden vrijblijvend beoordeeld door de Verkoper.

3. De verkoper behoudt het recht  hoeveelheden van de verkochte goederen te leveren met een afwijking 5% in min of in meer. Onder voorbehoud van eventuele andere indelingen, volgt de kwaliteit van de goederen uit de specificaties opgemaakt door de Verkoper.

De kenmerken van de stalen en specimens zijn alleen maar dwingend als de Verkoper en Aankoper uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat zulke kenmerken deel uitmaken van de kwaliteit van de goederen. De indelingen betreffende de kwaliteit van de goederen zijn zoals alle andere indelingen alleen maar dwingend als ze uitdrukkelijk overeengekomen zijn tussen de Verkoper en Aankoper. Als de Verkoper prestaties uitvoert als raadgever, gebeurt het op basis van zijn kennis bij het begin van zijn prestaties.

De indicaties en inlichtingen betreffende de geschiktheid en het gebruik van de goederen belet niet dat de Aankoper zelf een eigen controle en inspectie van de goederen uitvoert.

4. De leveringstermijnen worden louter informatief meegedeeld en zijn zonder enige contractuele verbintenis vanwege de Verkoper. Een vertraging bij de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot de annulatie van de bestelling, noch recht geven op een enige vergoeding.

5. De eventuele klachten van de Aankoper betreffende de geleverde goederen moeten binnen de 3 dagen na de levering van de goederen aan de Verkoper meegedeeld worden, voldoende gemotiveerd met bewijskrachtige argumenten voor de klacht.

Eventuele fouten en of niet conformiteiten kunnen alleen maar tot vervanging van de goederen leiden als ze erkend zijn als gebrekkig en of niet conform met uitsluiting van enige terugbetaling, bijdrage of vergoeding.

Een eventuele vergoeding ten laste van de Verkoper zal steeds beperkt blijven tot het bedrag van de aankoopprijs, dit niet tegenstaande de aard en het belang van de schade en de klacht.

6. De Verkoper heeft op elk moment het recht om de prijzen en/of de betalingsvoorwaarden te wijzigen, echter nooit met terugwerkende kracht. De rechten en de belastingen zijn altijd ten laste van de Aankoper.

7. Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten per aangetekend schrijven bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na de factuurdatum.

8. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Moeskroen.

9. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totale bedrag van de eisbaar geworden schuldvordering.

Daarenboven zal er een bedrag van 15% op de eisbaar geworden schuldvordering met een minimum van 100 en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling, onherleidbaar ten titel van de forfaitaire vergoeding aangerekend worden.

Bovendien zijn alle gerechtskosten en andere inningskosten ten laste van de Aankoper.

10. In geval van achterstallige betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten en deze pas te hervatten behoudens andere bepalingen vanaf de regularisatie van de betaling.

11. Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijke, vanwege de klant op de vervaldatum, laat ons toe bij rechte en automatisch het contract nietig te verklaren.

De kennisgeving van deze nietigverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden.

De verwijlintresten evenals de forfaitaire vergoeding blijven verschuldigd aan de Verkoper, onafgezien van de nietigverklaring van de verkoop.

12. Het risico van verlies, vernietiging en schade van de goederen die geleverd zijn door de Verkoper (maar niet de eigendom) is overgedragen naar de Aankoper op het moment van de levering. De levering gebeurt op het moment van de zending van de goederen door de Verkoper naar de Aankoper of elke andere persoon voor wie de Verkoper een opdracht heeft gekregen van de Aankoper om de goederen te leveren.

Daarna is de Verkoper niet meer verantwoordelijk voor de bescherming van de goederen.

13. De goederen blijven het eigendom van de Verkoper zolang door de Aankoper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de Verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Tussen de datum van levering en de datum van betaling draagt de Aankoper alle verlies- en vernietingsrisico’s van de goederen, van welke aard dan ook.

14. Het trekken en/of het aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in die een afwijking vormt van de algemene verkoopsvoorwaarden.

15. De Aankoper is verplicht van alle wettelijke en administratieve schikkingen/voorschriften betreffende de import, het transport, de afzetting en het gebruik van de goederen te respecteren.

16. De Verkoper geeft geen waarborg betreffende de kwaliteit van de goederen en waarborgt niet dat ze in overeenstemming zijn met het gebruik die de Aankoper van de goederen wenst te maken.

17. In geen enkel geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor elk uitzonderlijk, rechtstreeks, onrechtstreeks of economisch verlies, inclusief winstverlies, inkomstenverlies, het verlies van goodwill of kostenbesparingen, om het even hoe deze werden veroorzaakt.

18. Punt 17 van huidige verkoopsvoorwaarden is a fortiori geldig in geval van overmacht.

Als gevallen van overmacht worden beschouwd, elke gebeurtenis die de normale uitvoering van de planningen van de bevoorrading,de productie of levering van de Verkoper verhindert, verstoort of bemoeilijkt. In deze definitie zijn begrepen: de ongevallen, schade binnen het bedrijf, schade aan de machines, ontploffingen, brand, overstromingen, interne moeilijkheden, verhinderingen van officiële aard, moeilijkheden om de goederen ter beschikking stellen op de plaats van de levering, niet-beschikbaarheid of beperkte beschikbaarheid van de grondstoffen, een of meerdere fabrikanten die om gelijk welke reden in gebreke blijven en die in het bijzonder de Verkoper bevoorraden met de nodige goederen voor de productie en de energie,…

19. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Doornik of het Vredegerecht van Moeskroen.

De Verkoper heeft echter de mogelijkheid het geschil te laten beslechten voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.

20. Als de verkoopsvoorwaarden van de Verkoper ter kennis gebracht worden aan de Aankoper in een andere taal dan deze van de overeenkomst, dan hebben bij discussie

de voorwaarden van de overeenkomst voorrang.